Faculty

  • Published: 2016-12-26

fuchunzhangpic     

    Fu-Chun Zhang

     Prof., Director of KITS

     Email: fuchun@ucas.ac.cn

     Tel: 010-82640439

 

 

 

 

sugang1.jpg

 

     Gang Su

     Associate Director

     Prof., Vice-President of  UCAS

    Email: gsu@ucas.ac.cn 

 

 

 

chengxiaosong1.jpg      

     Xiao-Song Chen

     Associate Director

     Prof., Deputy Director of Institute of Theoretical Physics, CAS

     Email: chenxs@itp.ac.cn

 

 

 

hujiangping1.jpg

    

     Jiang-Ping Hu

     Assistant Director

     Prof. of CAS

     Email: jphu@iphy.ac.cn

 

 

 

张龙

 

     Long Zhang

     Assistant Professor

     Email: longzhang@ucas.ac.cn 

 

 

 

 

LOGO-SLIM-english.png