Kavli ITS 2021 Workshop on Multidisciplinary Spintronics (Oct. 10-15, 2021)

  • Published: 2021-10-07

Hybrid Kavli ITS-IOP 2021 Workshop on “Multidisciplinary Spintronics”

10-15 October 2021, Beijing, China

S304, Teaching Building, Zhong-Guan-Cun Campus, UCAS

No. 3, Zhong-Guan-Cun Nan Yi Tiao, Haidian, Beijing

 

 

[View Workshop Webpage]            [Download Workshop Programme]

 

 

Group Photo

 

 

Organizing committee:

Fu-Chun Zhang (张富春)    Kavli ITS, UCAS

Gerrit Bauer (包格瑞)         Tohoku Univ.

Ke Xia(夏钶)                         CSRC

Bo Gu(顾波)                          Kavli ITS, UCAS

 

Program committee:

Fu-Chun Zhang (张富春)     Kavli ITS, UCAS

Gerrit Bauer (包格瑞)           Tohoku Univ.            

Ke Xia(夏钶)                          CSRC

Bo Gu(顾波)                           Kavli ITS, UCAS

Yun-Shan Cao(曹云姗)         UESTC

Wan-Jun Jiang(江万军)        Tsinghua Univ.

Wei Han(韩伟)                        PKU

Xiu-Feng Han(韩秀峰)          IOP

Tai Min(闵泰)                         XJTU

Xiang-Rong Wang(王向荣)   USTHK

Di Wu(吴镝)                            Nanjing Univ.

Jiang Xiao(肖江)                     Fudan Univ.

Hai-Ming Yu(于海明)             BUAA

Zhe Yuan(袁喆)                       BNU

Jian-Hua Zhao(赵建华)         IOS, CAS

Wei-Sheng Zhao(赵巍胜)      BUAA

 

Secretariat:

Ms. Tracy Jin (金楠)              Kavli ITS, UCAS

 

 

 

 

Ribbon ucas2